Medlemskabsbetingelser

For English scroll down.

§1 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer m.v. skal øjeblikkelig meddeles til Fusion Pilates.

§2 Varighed: Abonnement medlemskaber er løbende medlemskaber, der forsættes indtil de opsiges i henhold til §7.

§3 Betaling: Ved oprettelse af et abonnement-medlemskab tilmeldes aftalen Kortaftale DIBS eller PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

§4 For sen betaling: Betales medlemskabet ikke til tiden, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Fusion Pilates ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§5 Prisændringer: Prisændringer meddeles på mail senest 75 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §7.

§6 Bero perioder: Et medlemskab kan sættes i bero, i minimum 1 mdr. og max. 3 mdr. om året. Dog ikke i opsigelsesperioden. Det koster 50kr pr gang man sætter sit medlemskab i bero.

§7 Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske ved personligt fremmøde eller via mail (info@noerrebrofysioterapi.dk), du kan først betragte din opsigelse som gældende, når du har modtaget vores kvitteringsmail på din opsigelse.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise modtagelsen af en kvitteringsmail på opsigelsen af det gældende medlemskab fra Fusion Pilates.

§8 Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller er umyndig, kan et medlemskab kun opnås hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning og medlemmet træner under pågældendes opsyn.

§9 Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for, at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fusion Pilates.

Centeret tager ikke ansvar for personskade på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges Dansk erstatningsret på området.

§10 Værdigenstande: Fusion Pilates anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træningen. Fusion Pilates bærer ikke noget ansvar for tab grundet tyveri eller tingskade.

§11 Ordensregler: Det er til en hver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger, der skal følges.

§12 Udelukkelse af medlem: Fusion Pilates kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales alle uudnyttede forudbetalinger. Vi tolererer ikke doping, vold eller grov opførelse.

§13 Ændringer af medlemsbetingelser: Fusion Pilates kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlige ændringer, herunder kontingentændring, gives skriftlig meddelelse herom.

§ 14 Træn flere gange om ugen med Fusion Reformer medlemskabet:

Det koster 60 kr pr. hold ud over de to om ugen inkluderet i Fusion reformer medlemskabet. Beløbet trækkes automatisk på din konto, når du har fået pladsen på holdet og tidsfristen for afbud er overskredet. Afbud og udeblivelses regler gælder.

Fusion Reformer Premium_/ Fusion Pilates medlemskabet:

Med medlemskabet har du ubegrænset adgang til alle vores hold. Reformer hold skal afmeldes 12 timer før holdstar ellers opkræves et gebyr på 120 kr. Holdene afmeldes via vores app eller hjemmesiden samme sted som man har booket sig på holdet. Fremmøde til hold træning skal ske 5 min før holdstart, ellers kan pladsen gives til en fra ventelisten

Fusion Reformer medlemskabet

Giver adgang til 2 hold pr uge, overskridelse af dette medvirker et gebyr på 120 kr. Fusion hold skal afmeldes 12 timer før holdstart, via vore app eller hjemmeside sammen sted som man har booket holdet. Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves 120kr. Fremmøde til hold træning skal ske 5 min før holdstart, ellers kan pladsen gives til en fra ventelisten.

Ungdoms / Studie medlemskab

Med medlemskabet har du ubegrænset adgang til alle vores hold. Reformer hold skal afmeldes 12 timer før holdstar ellers opkræves et gebyr på 120 kr. Holdene afmeldes via vores app eller hjemmesiden samme sted som man har booket sig på holdet. Fremmøde til hold træning skal ske 5 min før holdstart, ellers kan pladsen gives til en fra ventelisten. Medlemskabet er løbende og fornyes automatisk hver måned, indtil du fylder 21, eller dit studiekort udløber, herefter overgår medlemskabet automatisk til et Fusion Reformer medlemskab. (Læs om Fusion Reformer medlemskabet ovenfor)
Gyldig ID og eller studiekort skal dokumenteres ved indmeldelse.

Medlemmet tilkendegiver med sin underskrift fysik eller ved online tilmelding at have læst og accepteret betingelserne for medlemskabet som beskrevet ovenfor.

Terms & Conditions

§1 Membership: Membership is personal and cannot be used by anyone other than the member. Changes in personal data such as name, address, email, telephone number, bank, account number, etc. must be immediately communicated to Fusion Pilates. If a member loses their membership card, a new one can be issued for a fee of 50 kr. 

§2 Duration: Subscription memberships are ongoing memberships that continue until terminated in accordance with §7. 

§3 Payment: Upon signing up for a subscription membership, the agreement is enrolled in Kortaftale DIBS or PBS. Thereafter, the monthly fee is automatically debited from the member’s account at the beginning of each calendar month. 

§4 Late payment: If the membership fee is not paid on time, a reminder letter will be sent to the member, and a reminder fee will also be charged at the applicable rate. If the member does not pay within 10 days after the specified due date, Fusion Pilates has the right to terminate the membership without notice. 

§5 Price changes: Price changes will be communicated via email at least 75 days before they take effect. If the member does not wish to maintain their membership due to the price changes, the member is entitled to terminate their membership following the procedure in §7. 

§6 Suspension periods: A membership can be suspended for a minimum of 1 month and a maximum of 3 months per year, except during the notice period. It costs 50 kr each time a membership is suspended. 

§7 Termination of memberships: Memberships can be terminated at any time. The cancellation period is the current month plus 1 month. Termination must be done in person or via email. The termination is considered valid only after receiving our confirmation email. If there is doubt as to whether a membership has been terminated, the member must be able to prove receipt of a confirmation email from Fusion Pilates. 

§8 Minor members: If a person is under 18 years old or is a minor, a membership can only be obtained if a guardian signs up for the membership on behalf of the person and the member trains under the guardian’s supervision. 

§9 Health condition and personal injury: All training is done at the member’s own risk. A member is responsible for being in a health condition that allows participation in activities at Fusion Pilates. The center is not liable for personal injury to a member resulting from an accident or the actions or omissions of other visitors. Danish tort law applies in other respects. 

§10 Valuables: Fusion Pilates recommends that all valuables be stored in a locked cabinet during training. Fusion Pilates is not responsible for loss due to theft or property damage. 

§11 Rules of conduct: The prevailing rules of conduct and instructions must be followed at all times. 

§12 Exclusion of members: Fusion Pilates can terminate any membership agreement with immediate effect. In such cases, all unused prepaid amounts will be refunded. We do not tolerate doping, violence, or gross misconduct. The center is a member of Anti Doping Denmark and follows their prevailing conditions, which can be found at: https://www.antidoping.dk/doping/samarbejde-med-fitnesscentre/medlemsbetingelser-for-fitnesscentre 

§13 Changes to membership conditions: Fusion Pilates can change the membership conditions with 75 days’ notice. In the event of significant changes, including changes to fees, written notice will be provided. 

Fusion Reformer Premium / Fusion Pilates Membership: With the membership, you have unlimited access to all our classes. Reformer classes must be canceled 12 hours before the start time; otherwise, a fee of 120 kr will be charged. Classes can be canceled via our app or website at the same place where the class was booked. Attendance for class training must be 5 minutes before the start time; otherwise, the spot may be given to someone from the waiting list. 

Fusion Reformer Membership: Provides access to 2 classes per week; exceeding this incurs a fee of 120 kr. Fusion classes must be canceled 12 hours before the start time via our app or website at the same place where the class was booked. A fee of 120 kr will be charged for no-shows or late cancellations. Attendance for class training must be 5 minutes before the start time; otherwise, the spot may be given to someone from the waiting list. 

By signing physically or through online registration, the member acknowledges having read and accepted the membership terms as described above.