Medlemskabsbetingelser

Fusion Reformer Premium (tidligere Fusion Pilates)

§1 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer m.v. skal øjeblikkelig meddeles til Fusion Pilates
Hvis man mister sit medlemskort, kan der laves et nyt, dette koster 50 kr. i gebyr.

§2 Varighed: Abonnement medlemskaber er løbende medlemskaber, der forsættes indtil de opsiges i henhold til §7.

§3 Betaling: Ved oprettelse af et abonnement-medlemskab tilmeldes aftalen Kortaftale DIBS eller PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

§4 For sen betaling: Betales medlemskabet ikke til tiden, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Fusion Pilates ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§5 Prisændringer: Prisændringer meddeles på mail senest 75 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §7.

§6 Bero perioder: Et medlemskab kan sættes i bero, i minimum 1 mdr. og max. 3 mdr. om året. Dog ikke i opsigelsesperioden. Det koster 50 kr pr gang man sætter sit medlemskab i bero.

§7 Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske ved personligt fremmøde eller via mail, du kan først betragte din opsigelse som gældende, når du har modtaget vores kvitteringsmail på din opsigelse.
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise modtagelsen af en kvitteringsmail på opsigelsen af det gældende medlemskab fra Fusion Pilates

§8 Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller er umyndig, kan et medlemskab kun opnås hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning og medlemmet træner under pågældendes opsyn.

§9 Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for, at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fusion Pilates.
Centeret tager ikke ansvar for personskade på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges Dansk erstatningsret på området.

§10 Værdigenstande: Fusion Pilates anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træningen. Fusion Pilates bærer ikke noget ansvar for tab grundet tyveri eller tingskade.

§11 Ordensregler: Det er til en hver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger, der skal følges.

§12 Udelukkelse af medlem: Fusion Pilates kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales alle uudnyttede forudbetalinger. Vi tolererer ikke doping, vold eller grov opførelse.

§13 Ændringer af medlemsbetingelser: Fusion Pilates kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlige ændringer, herunder kontingentændring, gives skriftlig meddelelse herom.

Fusion Reformer Premium/Fusion Pilates medlemskabet:
Med medlemskabet har du ubegrænset adgang til alle vores Reformer hold. Reformer hold skal afmeldes 12 timer før holdstart. Holdene afmeldes via vores app eller hjemmesiden samme sted som man har booket sig på holdet. Ved udeblivelse, for sent afbud eller for sent fremmøde opkræves 120 kr. Fremmøde til hold træning skal ske 5 min før holdstart (via appen eller skærmene i studiet), ellers kan pladsen gives til en fra ventelisten.

Fusion Reformer medlemskabet:
Giver adgang til 2 hold pr uge, overskridelse af dette medvirker et gebyr på 120 kr. Reformer hold skal afmeldes 12 timer før holdstart, via vore app eller hjemmeside sammen sted som man har booket holdet. Ved udeblivelse, for sent afbud eller for sent fremmøde opkræves 120 kr. Fremmøde til hold træning skal ske 5 min før holdstart (via appen eller skærmene i studiet), ellers kan pladsen gives til en fra ventelisten.

Medlemmet tilkendegiver med sin underskrift fysik eller ved online tilmelding at have læst og accepteret betingelserne for medlemskabet som beskrevet ovenfor.